نمای مدرن

نمارومی مدرن

نما مدرن ،نمارومی به سبک جدید وساده میباشد که معمولا به صورت استرورویه وبدون ابزاررومی وسیمانبری نما اجرا میشود.

نما مدرن مربوطه در شهر لواسان و فشم توسط نماکاران رومی اجرا شده است.

 

نمارومی

 

نماکاران رومی

نمامدرن سیمانی

نمااستررویه

نمادر فشم