طرح سنگ وچوب

طرح سنگ وچوب/طرح سنگ

این طرح سنگ وچوب, اجرای نماکاران رومی درشهرغرق ابادساوه است.

طرح سنگ وطرح چوب یکی از زیباترین,مقاومترین ومتنوع ترین نماهای سیمانی است.     

 دراین قسمت,نمونه کارطرح سنگ وچوب رابا مراحل اجرا مشاهده مینمایید.

طرح سنگ دیوارباغ

طرح چوب/طرح سنگ وطرح چوب

نمونه کار طرح سنگ/نمونه کارطرح چوب

طرح سنگ وچوب/طرح سنگ/طرح چوب/طرح سنگ وطرح چوب/نمونه کار طرح سنگ وچوب

طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

نمای باغ/نمای ویلا/سیمانکاری باغ/نماکاری باغ/نماکاری ویلا

طرح سنگ وچوب قبل از رنگ امیزی

طرح سنگ وچوب/طرح سنگ وچوب سیمانی

طرح سنگ وچوب/نماکاری باغ/نماکاری ویلا/طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید