نمارومی ساختمان

نمارومی ساختمان

نماسازی ساختمان(پروژه قزوین بویین زهرا)اتمام نمارومی سیمانی ویلا

تصاویر قبل وبعد نما

نماسازی

شامل ایتمهایی نظیر:سرستون سیمانی/سیمانکاری نما/ابزاررومی/ساختمانسازی/ستون مربع/سیمانبری/سیمانبرشی/سیمانبری نما/نماشسته/نماسیمان شسته/نماسیمانی شسته/خطهای سیمانی نما/قلمدانی/نمای قلمدانی/سیمان سفید/نمای سفیدساختمان/نماابزاررومی/سیمانکاری/سیمانکاری نما/قاب سقف/قاب سقف سیمانی/قاب دورلامپ/دورلامپ/قاب دورلامپ سیمانی/نماسازی/نماکاران رومی/نمادندان موشی/سیمانبری دندان موشی/نماسردر/نماشسته/نماویلا/سیمانکاری نما/سیمانکاری شسته/دورقاب سیمانی/سیمانکاری دور پنجره و…

نماساختمان

 

 

نماکاران رومی

 

 

نماویلا

 

 

نمارومی

 

ستونهای سیمانبری

 

 

نمایساختمان

 

 

سیمانبری نما

 

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید