نمارومی ویلا

نمارومی ویلا

نمای ساختمان و ویلا اجراشده درقزوین بویین زهرا توسط نماکاران رومی(اواسط پروژه)

ایتمهای طرح: نمارومی/نمای ابزاررومی/سیمانبری /سیمانبری نما/نماساختمان/نما ویلا/ابساب سیمانی/نما ابساب/نما شسته/سیمانبری لوزی/ابزاررومی/قاب دورپنجره/نماابساب/سردر سیمانی/ستون سیمانی/سیمانبری ستون/سیمانبری سردر/نما با بند قلمدانی/سیمانکاری/نماسازی/نماسازی با سیمان/نماسازی ویلا/تصاویر نما/تصاویر نما ساختمان و…

نما ویلا/نماسازی ساختمان/نمارومی/سیمانبری/نما/ساختمانسازی

نماویلاپروژه بویین زهرادرقزوین/نماکاری ساختمان

نما ویلا/نماسازی ساختمان/نمارومی/سیمانبری/نما/ساختمانسازی

نماسیمانبری

 

 

    تصاویر اتمام پروژه بزودی در سایت قرارداده خواهد شد. 

 

    البوم تصاویرویلانماسیمانی در حال اجرا پروژه:

سیمانبری بالکن

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید