نمایساختمان(پروژه قزوین بویین زهرا درحال اجرا)

نمایساختمان ونماسیمانی اجراشده درقزوین بویین زهرا

 

نماویلایی

نماساختمان

شامل ایتمهایی نظیر:سرستون سیمانی/سیمانکاری نما/ابزاررومی/ساختمانسازی/ستون مربع/سیمانبری/سیمانبرشی/سیمانبری نما/نماشسته/نماسیمان شسته/نماسیمانی شسته/خطهای سیمانی نما/قلمدانی/نمای قلمدانی/سیمان سفید/نمای سفیدساختمان/نماابزاررومی/سیمانکاری/سیمانکاری نما/قاب سقف/قاب سقف سیمانی/قاب دورلامپ/دورلامپ/قاب دورلامپ سیمانی/نماسازی/نماکاران رومی/نمادندان موشی/سیمانبری دندان موشی/نماسردر/نماشسته/نماویلا/سیمانکاری نما/سیمانکاری شسته/دورقاب سیمانی/سیمانکاری دور پنجره و…

 

نمایساختمان

نماویلا

نماسازی

سیمانکارینما

 

البوم عکسهای بیشتر پروژه روی عکسها کلیک کنید.

 

ستون مربع

تصاویراتمام پروژه به زودی درسایت قرارداده خواهد شد.

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید